گزارش دوره های پیشین

 

اولین دوره ............   در تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۱۹ در رستوک آلمان توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت آلمان برگزار خواهد گردید.